Συνδακτυλία

Απλασία αντίχειρα

Ραιβοχειρία Μακροδακτυλία

Συνοστεώσεις

Μεταφορά δακτύλου